วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
มอบเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต และอุปกรณ์กีฬาให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านแจงงาม
ลงวันที่ 05/06/2562

ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 แขวงทางหลวงนครปฐม นำโดยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครปฐม พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้มอบเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต และอุปกรณ์กีฬา ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแจงงาม เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะทางด้านดนตรีและด้านกีฬาของนักเรียน  รวมทั้งได้ฝากข้อคิดแก่เด็กนักเรียนในเรื่องการทำความดีแก่สังคม เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาตนเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป


'