วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0202 ตอนพระประโทน - สระกระเทียม ที่ กม.58+520 (ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/05/2563 eb-นฐ./33/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
2 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรงานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 1 รายการ 16/05/2563 ยกเลิกขายทอดตลาด ที่ สทล.15 ขท.นครปฐม1/พ./3/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
3 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0202 ตอนพระประโทน – สระกระเทียม ตอน 2 ระหว่าง กม.58+880 – กม.59+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง (กิ่งเดี่ยว 9 ม. 18 ต้น) (High mast 3 ต้น) 24/04/2563 eb-นฐ./30/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
4 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0202 ตอนพระประโทน – สระกระเทียม ที่กม.58+520 (ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2563 eb-นฐ./29/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
5 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3231 ตอนควบคุม 0100 ตอนเด่นมะขาม - บางเลน ตอน 2 ระหว่าง กม.2+800 – กม.3+820 (ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (35 ต้น) 21/04/2563 eb-นฐ./22/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
6 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0201 ตอนนครชัยศรี - พระประโทน ระหว่าง กม.49+289 - กม.52+289 (ซ้ายทาง) ตอนควบคุม 0202 ตอนพระประโทน - สระกระเทียม ระหว่าง กม.58+837 - กม.59+700 (ซ้ายทาง-ขวาทาง) ปริมาณงาน 2 แห่ง (2,608 ตร.ม.) 21/04/2563 eb-นฐ./25/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
7 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0301 ตอนบางเลน - ลำลูกบัว ที่ กม.52+000, ที่ กม.52+590 ปริมาณงาน 2 แห่ง 21/04/2563 eb-นฐ./28/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
8 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0302 ตอนลำลูกบัว - หนองกระทุ่ม ตอน 1 ระหว่าง กม.61+734 - กม.76+750 ซ้ายทาง - ขวาทาง (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,237 ตร.ม.) 22/04/2563 eb-นฐ./24/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
9 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3296 ตอนควบคุม 0100 ตอนดอนตูม - บางเลน ระหว่าง กม.3+500 - กม.5+060 (ซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง (53 ต้น) 21/04/2563 eb-นฐ./20/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
10 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0202 ตอนพระประโทน - สระกระเทียม ตอน 3 ระหว่าง กม.64+568 - กม.65+544 (ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 eb-นฐ./14/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
11 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณ 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0202 ตอนพระประโทน - สระกระเท่ียม ที่ กม.58+520 (ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2563 eb-นฐ./16/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
12 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 3231 ตอนควบคุม 0100 ตอนเด่นมะขาม - บางเลน ตอน 2 ระหว่าง กม.2+800 - กม.3+820 (ขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/03/2563 eb-นฐ./12/2563 แขวงทางหลวงนครปฐม
13 จ้างซ่อมและเปลี่ยนเสาไฟฟ้าเสาสูง 9.00 ม.พร้อมกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 346 ที่ กม.52+530(เกาะกลางถนน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 26/02/2562 336/-/11/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 26/02/2562 336/40/ด/26/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
15 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 22/02/2562 336/60/75/2562 แขวงทางหลวงนครปฐม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 32 รายการ